ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 39 อัตรา  (อ่าน 2388 ครั้ง)

งานราชการที่เปิดสอบ

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 424
    • ดูรายละเอียด
    • งานราชการ

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 39 อัตรา

อ้างถึง
โดยมีกำหนดการรับสมัคร คือ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 (ในวันและเวลาราชการ)

เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร
(1) สําเนาปริญญาบัตรและใบระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอํานาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้ อย่างละ 1 ฉบับ
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

โหลดประกาศทั้งหมด
- See more at: http://www.nstru.ac.th/portal/data_resource/NEWS/2015/EMPLOYMENT/FILE/1427961624_019387500.pdf